En person som har en stor funktionsnedsättning kan bli beviljad personlig assistans för att därigenom klara av de vardagliga sysslorna i livet. Målet är därmed att assistansen ska vara till hjälp så att personen kan ha ett ”självständigt liv”.

Olika behov ger olika assistans

Att ha personlig assistans innebär att man får hjälp under vissa delar av dagen, eller har assistans dygnet runt. Detta helt utifrån personens behov. Vad man får hjälp med varierar även kraftigt utifrån vilken funktionsnedsättning det handlar om samt grad av nedsättning. Vanliga exempel på assistans är matlagning, utöva fritidsaktiviteter, personlig hygien och umgås med vänner. Med hjälp av personlig assistans kan man alltså ta del av samhället i betydligt större grad än utan denna hjälp.

Du väljer hjälpen

Utöver att assistansen är behovsanpassad till individen så kan man även själv välja vem som ska utföra hjälpen. Ett assistansbidrag betalas ut och man kan därmed avgöra vem som ska stå som arbetsgivare. Därmed går det att själv vara arbetsgivare och på så sätt anställa vilka personer man vill för att utföra uppdragen. En vanlig väg är att anlita ett assistansbolag som därmed administrerar allt genom att betala löner, skatt m.m. Det är då dessa som är arbetsgivare vilket gör att man inte behöver fokusera på frågor kring detta.

Beviljas av kommun eller försäkringskassan

Anser du att du har behov av personlig assistans sker först en behovsprövning. Därefter kan detta beviljas av antingen den kommun du är skriven i eller via försäkringskassan. Oavsett vem som beviljar personlig assistans så är det alltid kommunen som betalar de 20 första timmarna av assistans.

Vem kan få personlig assistans?

Det finns tre orsaker till att assistans blir beviljat. Oavsett orsak så måste personen vara under 65 år eftersom det annars är annan hjälp som går att tillgå

Utvecklingsstörning

Har personen utvecklingsstörning kan assistans beviljas för att personen ska klara av vardagen. Detsamma gäller vid grov autism eller tillstånd som liknar autism. För att få assistans krävs medicinsk diagnos.

Begåvningsmässiga hinder eller hjärnskada

Har personen ett begåvningsmässigt funktionshinder som anses både vara av betydande art samt bestående kan personen få personlig assistans. Detsamma gäller vuxna personer som fått en hjärnskada via sjukdom eller yttre våld. Även här krävs medicinsk diagnos.

Övriga funktionshinder, fysiska eller psykiska

Har personen ett varaktigt funktionshinder som är fysiskt eller psykiskt kan personlig assistans beviljas. Detta ska då vara funktionshinder som inte tydligt är ”normalt åldrande”. Dessa funktionshinder behöver då vara så stora att man uppenbarligen inte klarar av vardagen.

De fem behovsområdena

Man delar in den assistans som ges i fem olika behovsområden. Dessa är följande:

  • Personlig hygien
  • Måltider
  • Påklädnad och avklädnad
  • Kommunikation med omgivningen
  • Specialhjälp som är individanpassat och kräver fördjupade kunskaper kring problematiken

Med den sista punkten menas att hjälpen inte går att få av olika personer som inte har någon specifik kunskap om individen. Det krävs alltså assistans av assistenter som regelbundet kommer dit och som har specialkunskap om individen.

Grundläggande behov och andra personliga behov

När en prövning sker, för att se om du är berättigad till personlig assistans, prövar man om hjälp på minst 20 timmar krävs per vecka. Detta då enbart med grundläggande behov. Om beslut tas att du har dessa behov kan prövas din situation mot ”andra personliga behov”. Detta kan alltså vara behov av assistans för att utföra fritidsaktiviteter, träffa släkt, hushållsarbete m.m. Det krävs alltså att först blir beviljad grundläggande behov för att du ska få rätten att kunna få assistans för personliga behov.

Utöver direkt assistans kan du bli beviljad ”beredskap” eller ”väntetid”. Det är tid då personal inte behöver vara lika aktiv som annars. Med beredskap menas exempelvis att de som hjälper till med assistansen inte behöver vara i samma hus. Däremot kan hjälp påkallas varpå man tar sig till personen som behöver detta stöd.

Leave a Reply